Dreyer van Zyl Game
Auction Rules/veilingreels

AFRIKAANS:  (please scroll down for English version in Blue)
VEILINGREËLS 
Ons veilingreëls is 'n lang dokument, omdat dit aan die Verbruikerswet voldoen.  Ons bied eerstens 'n verkorte opsomming aan hieronder, wat van die mees belangrike punte uitlig.  Die volledige Veilingreëls volg direk na die kort opsomming.


OPSOMMING VAN DIE  VEILINGREËLS
1.     Die wild wat op die aanlyn veiling te koop aangebied word, is die wild soos beskryf in die aanlyn katalogus.
 
2.     Die veiling neem 'n aanvang op die tyd en datum vermeld in die aanlyn advertensie van die veiling en bieëry op elke lot sal onderhewig wees aan die spertye wat op die webtuiste bekend gemaak is.
 
3.     Alle voornemende kopers moet aanlyn registreer aangesien geen bod deur 'n ongeregistreerde persoon geldig sal wees nie.
 
4.     Vir registrasie doeleindes moet alle persone die registrasievorm op die webtuiste voltooi. Dit word aanlyn ingedien en sal nie meer as 5 minute neem om te voltooi en in te dien nie. Indien enige verdere inligting verlang word, sal die afslaer met u in verbinding tree. Indien namens 'n ander persoon of entiteit gebie word, geliewe nie minder nie as 48 uur voor die aanvang van die veiling te registreer om die afslaer 'n redelike tyd toe te laat om met die aansoek te handel.
 
5.     Indien 'n reserweprys t.o.v. 'n lot van toepassing is, sal dit in die aanlyn katalogus vermeld word.
 
6.     Die afslaer mag met onmiddellike werking, die registrasie van 'n persoon wat sy of haar bod terugtrek, kanselleer, in welke geval bieëry op die betrokke lot beëindig mag word en die bodproses van die begin af hervat kan word.
 
7.     Die afslaer is nie verplig om die hoogste of enige ander bod te aanvaar wat nie gelyk is aan of meer is as die reserweprys nie.
 
8.     Alle transaksies is op 'n kontant grondslag alleenlik en eienaarskap van lot gaan op die koper oor teen volle betaling van die koopprys plus BTW.
 
9.     Die verkoper sal op sy koste nie later nie as 14 dae nadat die suksesvolle bieër die vereiste Natuurbewaring invoerpermit  verskaf het (indien die adres van aflewering buite die Noord-Kaap Provinsie is),  die diere wat gekoop is by die koper se gekose adres in die Republiek van Suid-Afrika aflewer.  Vir kopers van wie die afleweringsadres binne die Noord-Kaap Provinsie geleë is, sal slegs die geldige omheiningsertifikaat met goedkeuring vir die betrokke spesie benodig word.
 
10.  Alle risikos t.o.v. die wild wat deur die suksesvolle bieër gekoop is gaan op die koper oor na bevredigende inspeksie van die dier op die voertuig vir die vervoer daarvan vir beserings of siekte onmiddellik voordat aflaaiing plaasvind.
 
Neem asb kennis hierdie is slegs 'n opsomming. Die volledige veilingreels volg direk hieronder.

INDEKS:
VOLLEDIGE VEILINGREËLS VIR DREYER VAN ZYL GAME AANLYN VEILING

nr.   opskrif van klousules                                                                              
1        BINDENDE AARD VAN DIE  VEILING REËLS                                                         
2        WOORDOMSKRYWINGS                                                                                         
3        VOLDOENING                                                                                                           
4        OPENBAARMAKING VAN INLIGTING                                                                      
5        REGISTRASIE                                                                                                           
6        AANLYN KATALOGUS                                                                                              
7        INSPEKSIE                                                                                                                
8        ALGEMENE VEILINGSPROSEDURE                                                                       
9        FICA                                                                                                                           
10      BETALING EN FINANSIËLE REËLINGS                                                                  
11      PERMITTE                                                                                                                
12      AFLEWERING                                                                                                           
13      RISIKO                                                                                                                      
14      AANSPREEKLIKHEID                                                                                              
15      EIENAARSKAP                                                                                                         
16      WEBTUISTE EN INTELLEKTUELE EIENDOMSREGTE                                         
17      GOEIE TROU                                                                                                            
18      DEELBAARHEID                                                                                                       
19      KONTRAKBREUK                                                                                                     
20      KENNISGEWINGS EN DOMICILIA                                                                           
21      VERGUNNING                                                                                                           
22      SKRIFTELIKE KOMMUNIKASIE                                                                               
23      JURISDIKSIE                                                                                                             
24      HELE OOREENKOMS                                                                                               
25      GEEN WYSIGINGE                                                                                                    

VEILINGREËLS VIR DREYER VAN ZYL GAME AANLYN VEILING
Datum, Plek en Tyd van Veiling (sien die aanlyn katalogus)
1.         BINDENDE AARD VAN REËLS VAN DIE VEILING
1.1             Die gebruiker word geag die veiling reëls te aanvaar het, wat die gebruiker erken hy gelees het en begryp.

1.2             Die afslaer mag te eniger tyd voor die aanvang van registrasie vir 'n bepaalde aanlyn veiling die veiling reëls wysig en die gebruiker aanvaar dat die veiling reëls ten opsigte van enige verkoping by wyse van 'n aanlyn veiling te alle tye die geldende reëls sal wees.

2.         WOORDOMSKRYWINGS
2.1             Tensy dit uit die samehang anders blyk of daarmee strydig is, het die volgende woorde in hierdie veiling reëls die onderstaande betekenisse wat daarteenoor aangedui word :
2.1.1                      "aangewese adres", met verwysing na die koper, die plaasadres in die Republiek van Suid-Afrika wat deur die koper by registrasie vermeld is waar die wild wat die koper gekoop het, afgelewer moet word;
2.1.2                      "aanlyn katalogus", inligting aangaande die wild wat op die webtuiste te koop aangebied word;
2.1.3                      "aanlyn veiling", 'n veiling ingevolge waarvan lotte deur die afslaer te koop aangebied word op die webtuiste en ten opsigte waarvan bieërs aanlyn kan bie op die lotte wat in die betrokke aanlyn katalogus bekend gemaak is;
2.1.4                      "afslaer", die persoon wat die veiling hou en wie ook die verkoper van die wild is, hetsy as die eienaar of die regmatige houer daarvan wat die reg het om te verkoop, en "verkoper" het 'n ooreenstemmende betekenis;
2.1.5                      "besigheidsdag", 'n dag wat nie 'n Saterdag, Sondag of Suid-Afrikaanse openbare vakansiedag is nie;
2.1.6                      "bieër", 'n persoon (wat insluit natuurlike en regspersone, trusts, vennootskappe en verenigings van persone) wie geregistreer het om op die aanlyn veiling te koop en wie op die webtuiste gebie het om 'n lot te koop;
2.1.7                      "bod", 'n aanlyn aanbod om 'n lot te koop;
2.1.8                      "BTW", belasting op toegevoegde waarde ingevolge die BTW Wet;
2.1.9                      "die BTW Wet", die Wet op Belasting op Toegevoegde Waarde, 1991, soos gewysig;
2.1.10                   "die CPA", die"Consumer Protection Act", Nr 68 van 2008, insluitend die regulasies ("die CPAR") wat daaringevolge verorden is;
2.1.11                   "die EKTW", die Elektroniese Kommunikasies en Transaksies  Wet 25 van 2002;
2.1.12                   "gebruiker", 'n gebruiker van die webtuiste, insluitend 'n bieër en 'n koper;
2.1.13                   "geldende reëls", m.b.t. 'n verkoop of enige aangeleentheid wat daarmee verband hou, die veiling reëls wat op die webtuiste bekend gemaak is by die aanvang van registrasie vir die betrokke aanlyn veiling;
2.1.14                   "intellektuele eiendom", met verwysing na die webtuiste, sluit in enige outeursreg, handelsmerke, uitvindings, werfkrag, wat alles in die afslaer gevestig is en aan hom behoort;
2.1.15                   "koopprys", die hoogste bod t.o.v. enige betrokke lot wat nie minder is nie as die reserweprys en deur die afslaer aanvaar is;
2.1.16                   "koper", die bieër wat die hoogste bod t.o.v. die lot gemaak het en wie se bod hoër is as die reserweprys t.o.v. die betrokke lot en wie se bod deur die afslaer aanvaar is;
2.1.17                   "lot", enige individuele dier of 'n groep diere wat te koop aangebied word en as sodanig aangedui word in die aanlyn katalogus ingevolge 'n aanlyn veiling, waaraan 'n unieke nommer vir daardie veiling toegeken is;
2.1.18                   "die partye", die verkoper / afslaer en die koper;
2.1.19                   "prima koers", die rentekoers per jaar wat gelyk is aan Standard Bank van Suid-Afrika Beperk se gepubliseerde prima rente uitleenkoers per jaar, maandeliks agteruit saamgestel, wat van tyd tot tyd deur die gemelde bank gehef word (in die geval van 'n geskil t.o.v. die koers wat aldus betaalbaar is, word die koers gesertifiseer deur enige bestuurder of rekenmeester van enige tak van die gemelde bank, wie se aanstelling of bevoegdheid nie bewys hoef te word nie en wie se sertifikaat prima facie bewys sal wees van die rentekoers en die tydperk ten opsigte waarvan dit gegeld het);
2.1.20                   "die reserweprys", die vertroulike minimum koopprys (indien enige) waarteen die afslaer 'n bod vir die verkoop van die betrokke lot sal aanvaar;
2.1.21                   "die spertyd", die voorafbepaalde tyd vir die maak van 'n bod t.o.v. 'n lot soos bekend gemaak op die webtuiste, welke tyd ingevolge die bepalings van klousule 8.7 verleng kan word;
2.1.22                   "veiling reëls", die bepalings en voorwaardes uiteengesit in hierdie dokument getiteld 'veiling reëls' saamgelees met die besonderhede wat in die aanlyn katalogus vir die betrokke aanlyn veiling uiteengesit is;
2.1.23                   "verkoop", die verkoop van enige lot ingevolge hierdie veiling reëls;
2.1.24                   "webtuiste", die webtuiste onder die naam www.dreyervanzyl.com;
2.1.25                   enige verwysing na die enkelvoud sluit die meervoud in en omgekeerd;
2.1.26                   enige verwysing na natuurlike persone sluit regspersone in en omgekeerd;
2.1.27                   enige verwysing na 'n geslag sluit die ander geslagte in.
 
2.2             Die opskrifte van klousules in hierdie veiling reëls is slegs ingevoeg vir gerief van verwysing en word nie in ag geneem by die uitleg daarvan nie.
 
2.3             Woorde en uitdrukkings wat in ‘n sub-klousule gedefinieer is, dra vir doeleindes van die klousule waarvan die sub-klousule deel vorm, die betekenis wat aan daardie woorde of uitdrukkings in die sub-klousule verleen is.
 
2.4             Indien enige bepaling in 'n definisie 'n substantiewe bepaling is wat aan 'n party regte verleen of verpligtinge op 'n party plaas, word gevolg daaraan gegee asof dit 'n substantiewe bepaling in die liggaam van die ooreenkoms is, nieteenstaande daarvan dat dit slegs in die interpretasie klousule vervat is.
 
2.5             Indien in hierdie veiling reëls na 'n tydperk verwys word by wyse van 'n aantal dae, word die dae bereken met die uitsluiting van die eerste en insluiting van die laaste dag, tensy die laaste dag op 'n dag anders as 'n besigheidsdag val, in welke geval die laaste dag, die volgende besigheidsdag is.
 
2.6             Hierdie ooreenkoms word beheers deur en uitgelê in ooreenstemming met die reg van die Republiek van Suid-Afrika.
 
3.         VOLDOENING
3.1             Hierdie veiling reëls voldoen aan artikel 45 van die CPA tot die mate wat dit van toepassing is.

3.2             Die veiling reëls is deur die afslaer onderteken en voldoen aan die vereistes van artikel 21 van die CPA.
 
4.         OPENBAARMAKING VAN INLIGTING
4.1             Die afslaer maak die volgende inligting aan die gebruiker bekend :
4.1.1                      Volle name : Pieter Dreyer van Zyl;
4.1.2                      Fisiese adres : Hartenbosch Wildplaas, Hartenbos;
4.1.3                      Posadres Posbus 154, Hartenbos, 6520;
4.1.4                      Telefoonnommer 044 695 0913;
4.1.5                      E-pos adres : info@dreyervanzyl.com;
4.1.6                      Webtuiste adres : www.dreyervanzyl.com.

4.2         Reserwepryse is van toepassing op lotte soos vermeld in die aanlyn katalogus.
 
 
 
5.         REGISTRASIE
5.1             Die afslaer mag in sy alleen-diskresie weier om enige persoon as bieër te registreer.
5.2             'n Voornemende koper moet in ooreenstemming met die prosedures wat op die webtuiste bekend gemaak is as bieër registreer deur die aanlyn registrasievorm te voltooi (welke prosedure insluit die onvoorwaardelike aanvaarding van die veiling reëls). Dit sal ook van 'n voornemende koper vereis word om sy / haar e-pos adres te bevestig deur die skakel in die e-pos wat deur die afslaer aan die voornemende koper vir hierdie doeleindes gestuur word, te volg.
5.3             Die afslaer sal na die registrasie waarna in klousule 5.2 verwys word in sy diskresie besluit of die gebruiker se registrasie aanvaar word, al dan nie. Indien die gebruiker se registrasie aanvaar word, stel die afslaer die gebruiker per e-pos in kennis dat sy registrasie suksesvol was en dat hy op die aanlyn veiling mag bie.
5.4             'n Voornemende bieër is alleenlik geregistreer wanneer die afslaer sy registrasie aanvaar het soos hierintevore vermeld.
5.5             Elke bieër word geag om op te tree as 'n prinsipaal.
5.6             Indien 'n bieër handel as 'n verteenwoordiger is hy nogtans gesamentlik en afsonderlik met die prinsipaal aanspreeklik.
5.7             Geen bod deur 'n ongeregistreerde persoon sal geldig wees nie.
5.8             'n Persoon wat op die veiling namens 'n ander persoon bie moet die afslaer vooraf van 'n magtigingsbrief wat hom / haar uitdruklik magtig om namens daardie persoon te bie, verskaf, en beide daardie persoon en die persoon wat namens hom / haar bie moet aan die registrasievereistes wat in klousule 9 uiteengesit word, voldoen.
 
6.         AANLYN KATALOGUS
Alle wild wat op die aanlyn veiling te koop is, sal wees soos in die afslaer se aanlyn katalogus vermeld – wat die aanlyn veiling waarop die katalogus betrekking het, sal identifiseer.
 
7.         INSPEKSIE
Die voornemende koper mag met vooraf reëling met die afslaer 'n lot inspekteer : Met dien verstande dat sodanige reëlings met nie minder nie as 2 (twee) besigheidsdae kennisgewing moet geskied en geen inspeksie  plaasvind op 'n Sondag of op 'n godsdienstige vakansiedag of minder as 1 (een) besigheidsdag voor die veiling nie.
 
8.         ALGEMENE VEILINGSPROSEDURE
8.1             Die handeling om vir die veiling te registreer, indiening van die bieër se besonderhede en deelname deur enige bieër aan die veiling, word aanvaar as bevestiging dat die bieër die veiling reëls gelees het, dit begryp, aanvaar en daaraan gebonde is.
8.2             Tensy daar enige ander aanduiding is, word elke lot geag die onderwerp van 'n afsonderlike transaksie te wees. Indien die lot uit meer as een dier bestaan, word elke bod geag t.o.v. een dier te wees, om die lot te koop soos dit is teen die aangebode prys per dier.
8.3             Enige geskil hoegenaamd wat mag ontstaan i.v.m. 'n bod, word deur die afslaer in sy uitsluitlike en alleen-diskresie beslis, wat mag insluit die kansellering van alle botte t.o.v. enige lot.
8.4             Die veiling neem 'n aanvang op die tyd wat bekend gemaak is en word nie vertraag om een bepaalde persoon of meer persone in die algemeen in staat te stel om aan die veiling deel te neem nie.
8.5             Die afslaer beheer elke aspek van die veiling en sy beslissing is finaal en bindend t.o.v. enige aangeleentheid wat onstaan uit of i.v.m. enige bod.
8.6             In die geval van enige geskil aangaande die vraag wie die suksesvolle bieër is, mag die afslaer, behoudens enige ander regte, die lot van die veiling onttrek of die lot weer te koop aanbied, in geval waarvan alle vorige botte geag sal word gekanselleer te wees. Die afslaer sal op versoek van enige party tot 'n geskil die rekord van bieërs vir inspeksie beskikbaar stel.
8.7             Tensy die afslaer anders bepaal, sluit alle botte op die tyd wat op die webtuiste bekend gemaak is. Indien 'n bod geplaas word binne die laaste 10 (tien) minute voor die spertyd, word die spertyd outomaties met 'n verdere 10 (tien) minute verleng, welke proses herhaal word elke keer wanneer 'n bod binne die laaste 10 (tien) minute voor die verlengde spertyd ontvang word.
8.8             Indien 'n lot teen 'n reserweprys aangebied word en 'n bod gelyk aan of meer as die reserweprys word nie teen die spertyd ontvang nie, verskyn 'n elektroniese boodskap "veiling gesluitnie verkoop niereserweprys nie behaal nie" op die webtuiste.
8.9             Indien 'n lot teen 'n reserweprys aangebied is en die reserweprys is behaal (onderhewig aan klousule 8.7), reflekteer die webtuiste die boodskap "veiling gesluit R___________verkoop", onderhewig egter aan die bepalings van klousule 8.11.
8.10          Indien die reserweprys nie teen die spertyd of 'n verlengde spertyd, na gelang van die geval, behaal is nie, kan die afslaer met die hoogste bieër in verbinding tree om vas te stel of hy bereid is om sy bod te verhoog om die reserweprys te ewenaar, en indien hy daartoe instem, sal hy die koper wees.
8.11          Die afslaer sal so spoedig as moontlik na die spertyd of die verlengde spertyd, na gelang van die geval, maar in ieder geval nie meer as 48 (agt en veertig) uur daarna nie, die hoogste bieër in kennis stel dat hy die koper van die lot is, onderhewig daaraan dat sy bod gelyk is aan of hoër is as die reserweprys.
8.12          Die afslaer is nie verplig om die hoogste bod of enige bod wat nie die reserweprys ewenaar of dit oorskry nie, te aanvaar nie.
8.13          Indien die bieër in kennis gestel is dat sy bod die hoogste bod was, maar dat die reserweprys nie behaal was nie, bly so 'n bod bindend vir 24 (vier en twintig) uur na die spertyd of die verlengde spertyd, na gelang van die geval. Die afslaer mag binne die gemelde tydperk van 24 (vier en twintig) uur die hoogste bod aanvaar alhoewel dit nie die reserweprys behaal het nie en indien die afslaer binne 24 (vier en twintig) uur na die spertyd of die verlengde spertyd, na gelang van die geval, 'n hoër bod vir die lot ontvang, gee die afslaer die eersgenoemde hoogste bieër 'n reg van eerste weiering om die lot te koop teen die hoër aangebode prys wat na die spertyd ontvang is.
8.14          Vir die uitskakeling van onduidelikheid word dit bepaal dat onderhewig aan enige reserweprys en aanvaarding van die hoogste bod deur die afslaer, is die hoogste bieër teen die spertyd of die verlengde spertyd, na gelang van die geval, die koper van die betrokke lot.
8.15          Die verkoop van 'n lot word bevestig deur 'n bevestigende e-pos wat deur die afslaer aan die koper gestuur word, wat die besonderhede van die koopprys en die lot bevestig.
8.16          Die bieër se besonderhede bedoel in regulasie 26 van CPAR en die vendu-rol bedoel in regulasie 28(4) van die CPAR, is beskikbaar vir inspeksie gedurende normale sake-ure vry van betaling van enige gelde.
8.17          Elke bod stel 'n ferm aanbod daar vir die koop van die lot wat te koop is teen die bedrag wat gebie is. Die bieër mag ingevolge artikel 45(3) van die CPA sy / haar bod terugtrek voordat hy deur die afslaer in kennis gestel is dat sy bod die suksesvolle bod was. Die afslaer mag te eniger tyd met onmiddellike werking die registrasie van 'n persoon wat sy of haar bod terugtrek, kanselleer en die afslaer mag in die geval van die terugtrekking van die hoogste bod, alle bieëry op daardie lot beëindig en die proses herhaal.
8.18          Geen bod mag teruggetrek word nadat die bieër in kennis gestel is dat sy bod die suksesvolle bod was nie en die aanbod sal oopbly vir aanvaarding deur die afslaer.
 
9.         FICA
9.1             Dit word geboekstaaf dat die afslaer rekord sal hou van die identifiserende besonderhede van alle bieërs op die aanlyn veiling.
9.2             'n Voornemende bieër moet voor die aanvang van die veiling sy identiteit in die rekord van bieërs registreer in ooreenstemming met die bepalings van die Wet op Finansiële Intelligensiesentrum 38 van 2001, deur sy / haar volle name, identiteits- of paspoortnommer, ouderdom, fisiese adres, sowel as die besonderhede van die wyse waarop betaling gemaak sal word, te verskaf.
9.3             'n Persoon wat van voorneme is om namens 'n ander te bie, moet die afslaer voorsien van 'n magtigingsbrief wat hom / haar uitdruklik magtig om namens daardie persoon te bie, en beide daardie persoon en die persoon wat namens hom / haar bie moet voldoen aan die vereistes waarna in klousule 9.2 verwys word.
9.4             'n Persoon wat namens 'n maatskappy sal bie moet die afslaer voorsien van 'n magtigingsbrief onder die briefhoof van die maatskappy, wat vergesel moet gaan van 'n gesertifiseerde afskrif van die besluit wat hom / haar magtig om aldus te handel.
9.5             Die afslaer het die reg om bykomende inligting en dokumentasie te versoek om hom in staat te stel om 'n besluit te neem of hy die bieër moet registreer, al dan nie, insluitend maar nie beperk nie tot 'n sertifikaat van inlywing, magtigingsbrief uitgereik deur die Meester in die geval van 'n trust en geldende bewys van adres (nie ouer nie as 3 (drie) maande).
 
10.     BETALING EN FINANSIËLE REËLINGS
 
10.1          Tensy anders met die afslaer ooreengekom, moet alle betalings gedoen word by wyse van elektroniese / kontant oordragte in die ondergemelde bankrekening van die afslaer, naamlik :
 
Naam van rekeninghouer : Meros (Pty) Ltd
Naam van Bank : ABSA Bank Beperk
Takkode : 632 005
Rekeningnommer : 408 5218 797
Aard van rekening Tjek
10.2          Alle transaksie voortspruitend uit die aanlyn veiling is op die grondslag van kontant alleenlik.
10.3          BTW is van die bod-prys uitgesluit, wat bykomend en gelyktydig met die koopprys betaalbaar is en wat alles betaalbaar is binne 48 (agt en veertig) uur nadat die afslaer die bieër in kennis gestel het dat sy bod aanvaar is en dat hy die betrokke lot gekoop het. Die afslaer sal gelyktydig wanneer hy die suksesvolle bieër in kennis stel dat die lot aan hom verkoop is aan hom 'n BTW faktuur uitreik (vir doeleindes waarvan die bieër vir registrasie doeleindes die afslaer moes voorsien het van sy BTW registrasie).
10.4          Indien betaling geskied by wyse van elektroniese oordrag van fondse, word sodanige betaling geag deur die afslaer ontvang te wees wanneer die betaling op die rekening van die afslaer gekrediteer is.
10.5          Alle betalings wat deur die koper gemaak word mag deur die afslaer aangewend word ter vereffening van enige bedrae wat die koper t.o.v. die betrokke aanlyn veiling verskuldig is sonder inagneming van enige toewysing deur die koper.
10.6          Dit word geboekstaaf dat die afslaer die eienaar is van die wild wat op die aanlyn veiling te koop aangebied word of in die alternatief dat hy die reg het om die wild te verkoop volgens die aanlyn katalogus en dat hy derhalwe nie 'n trustrekening hou nie.
10.7          Dit word geboekstaaf dat geen bieër aanspreeklik sal wees vir enige koste vir die adverteer en aanbied van die aanlyn veiling nie.
 
11.     PERMITTE
11.1   Die koper is daarvoor verantwoordelik om die vereiste Natuurbewaring invoerpermit na die aangewese adres waar die wild afgelewer moet word te verkry indien die adres buite die Noord-Kaap Provinsie is. Vir doeleindes hiervan sal die afslaer binne 2 (twee) besigheidsdae na ontvangs van 'n skriftelike versoek vanaf die koper, die besonderhede wat die koper vir daardie doeleindes mag benodig, verskaf (maar sonder dat dit die afslaer aanspreeklik maak om die permitte te verkry).
 
11.2    Indien die koper versuim om die afslaer binne 21 (een en twintig) dae na bevestiging van die verkoop, van die vereiste invoerpermit te voorsien, gaan die risiko t.o.v. die wild wat gekoop is op die koper oor en is die koper vir elke dag daarna aanspreeklik vir betaling van 'n fooi van R100-00 (een honderd Rand) per dag per dier wat deur die verkoper gehou word. Indien die vereiste permit nie aan die verkoper verskaf word binne 90 (negentig) dae na die bevestiging van die verkoop nie, is die verkoper geregtig om onmiddellik die ooreenkoms te beëindig, in geval waarvan die koper aanspreeklik bly vir die daaglikse fooi waarna verwys is en die afslaer mag in sy diskresie tot 25% van die koopprys as gelikwideerde skadevergoeding behou.

11.3    Alhoewel die risiko t.o.v. die wild by lewering by die aangewese adres op die koop oorgaan, beveel die verkoper aan dat die fasiliteite waar die wild afgelaai word sodanig moet wees dat vroulike diere nie in 'n kraal afgelaai word nie, maar in kampe tussen 5 (vyf) tot 20 (twintig) hektaar met water en voer in elke hoek van die kamp.

11.4    Indien die verkoper se 2-wiel aangedrewe afleweringsvoertuig vasval op die pad na die plaas waar die wild afgelewer moet word of indien die toestand van die pad sodanig is dat dit die vervoer van die wild gevaarlik maak of indien die voertuig nie geredelik toegang tot die plaas waar die wild afgelewer moet word kan verkry nie, gaan die risiko op daardie tydstip onvoorwaardelik op die koper oor en die gekoopte wild sal geag word in 'n goeie toestand en vry van beserings afgelewer te wees.
 
12.     AFLEWERING
12.1          Tensy skriftelik anders ooreengekom met die koper, lewer die verkoper nie later nie as 14 (veertien) besigheidsdae nadat die verkoper deur die koper voorsien is van die permit bedoel in klousule 8.1, op sy koste die wild wat deur die koper gekoop is af by die aangewese adres in die Republiek van Suid-Afrika.
12.2          Nieteenstaande enige ander bepalings is die verkoper nie verplig om 'n lot aan die koper daarvan vry te laat vir die afhaal daarvan indien die koopprys plus BTW daarop nie ten volle deur of ten behoewe van die koper betaal is nie.
 
13.     RISIKO
13.1          Onderhewig aan die bepalings van klousules 11 en 12 gaan alle risikos t.o.v. die wild wat deur die koper gekoop is op die koper oor na bevredigende inspeksie van die diere soos na verwys in klousule 13.2 en op die tydstip onmiddellik voordat die diere by die aangewese adres afgelaai word.
13.2          Voordat die diere afgelaai word moet die koper en die verkoper of hul verteenwoordigers die diere vir enige tekens van wesenlike beserings of siekte inspekteer op die voertuig wat dit vervoer. Die koper mag slegs weier om lewering van die wild te neem indien 'n veearts wat geregistreer is by die Suid-Afrikaanse Veeartsenykundige Raad en bedrewe is in wildlewe werk, gesertifiseer het dat die besering of toestand van die dier sodanig is dat die weiering om lewering te neem geregverdig is.
13.3          Die wild wat deur die verkoper afgelewer is, word behoudens die bepalings van klousules 13.1 en 13.2 vir alle doeleindes geag vry van besering en in goeie toestand afgelewer te wees.
13.4          Indien enige dier wat deur die koper gekoop is voor lewering beseer word of siek raak sodat die verkoper nie daartoe in staat is om aan die koper die wild wat hy gekoop het in 'n gesonde toestand sonder sigbare beserings te lewer nie, mag die verkoper in sy diskresie die verkoping van die lot kanselleer, in geval waarvan die koper nie enige eise teen die verkoper het nie en die verkoper enige bedrag wat die koper alreeds mag betaal het, moet terugbetaal.
13.5          Enige waarborg dat die diere wat te koop aangebied word dragtig is, word gegee soos op en tot en met die tydstip van aflewering, maar voortgesette dragtigheid en suksesvolle kalwing word nie gewaarborg nie.
 
14.     AANSPREEKLIKHEID
14.1          Sonder om afbreuk te doen aan enige ander bepalings van die veiling reëls, is enige eis teen die afslaer beperk tot die bedrag van die koopprys van die betrokke dier en die afslaer sal nie aanspreeklik wees vir enige indirekte of gevolgskade nie.
14.2          Die afslaer is nie aanspreeklik vir enige vertraging, versuim, verbreking of nie-nakoming t.o.v. enige verpligtinge wat ontstaan uit of ingevolge die veiling reëls nie indien sodanige vertraging, versuim, verbreking of nie-nakoming buite die redelike beheer van die afslaer is nie.
14.3          Indien enige dier wat deur die suksesvolle bieër gekoop is voor aflewering daarvan doodgaan, word die verkoop geag kanselleer te wees, die koper het nie enige eis teen die verkoper as gevolg daarvan nie en die afslaer betaal alle bedrae wat deur die koper betaal is terug.
14.4          Vir die uitskakeling van enige onduidelikheid word dit geboekstaaf dat geen waarborge anders as dié wat in die aanlyn katalogus vermeld word t.o.v. die diere wat te koop aangebied word, gegee word nie, insluitend maar nie beperk nie tot vrugbaarheid.
14.5          Die gebruiker aanvaar volle verantwoordelikheid vir die beskerming van sy gebruikersnaam en wagwoord en alle botte wat onder sy gebruikersnaam en wagwoord gemaak word, onafhanklik daarvan of dit regmatig gebruik is al dan nie.
 
15.     EIENAARSKAP
Eienaarskap t.o.v. 'n lot gaan op die koper oor teen volle betaling van die koopprys plus BTW t.o.v. die betrokke lot.
 
16.     WEBTUISTE EN INTELLEKTUELE EIENDOMSREGTE
16.1          Die gebruiker gebruik die webtuiste op sy eie risiko.
16.2          Die gebruiker mag nie die webtuiste en die intellektuele eiendom op enige wyse vir sy eie doeleindes gebruik nie behalwe om te registreer ingevolge die veiling reëls en om deel te neem aan die aanlyn veiling.
 
17.     GOEIE TROU
Die partye tree te alle tye in goeie trou op.
 
18.     DEELBAARHEID
Die bepalings van hierdie veiling reëls is skeibaar en deelbaar en indien enigeen daarvan onafdwingbaar is, word dit geag pro non scripto te wees sonder dat dit enige ander bepalings beïnvloed (wat bindend bly).
 
19.     KONTRAKBREUK
 
19.1          Indien enigeen van die partye (“die skuldige party”) kontrakbreuk pleeg ten opsigte van enige bepaling, voorwaarde, onderneming, waarborg of voorstelling vervat in hierdie ooreenkoms en versuim om sodanige kontrakbreuk reg te stel binne 5 (vyf) dae (of sodanige langer tydperk as wat redelikerwys nodig mag wees) na ontvangs van ‘n skriftelike kennisgewing vanaf die ander party (“die onskuldige party”),  wat vereis dat sodanige kontrakbreuk reggestel moet word, is die onskuldige party, behoudens enige ander regte wat hy ingevolge hierdie ooreenkoms of in die reg mag hê, geregtig om onmiddellik hierdie ooreenkoms met skriftelike kennisgewing aan die skuldige party te kanselleer.
 
19.2          Indien die koper versuim om enige bedrag op die vervaldatum te betaal, dra die bedrag van die koopprys vanaf die verskuldige datum tot op die datum van betaling rente teen die prima koers plus 2%, gekapitaliseer maandeliks op die laaste dag van elke maand.
 
 
20.     KENNISGEWINGS EN DOMICILIA
 
20.1          Die partye kies as hulle domicilia citandi et executandi hul onderskeie adresse waarna verwys word in hierdie klousule vir alle doeleindes wat ontstaan uit of in verband met hierdie ooreenkoms, by welke adresse alle prosesstukke en kennisgewings wat ontstaan uit of in verband met hierdie ooreenkoms, die verbreking of beïndiging daarvan geldiglik op die partye beteken of aan hulle gelewer kan word.
 
20.2          Vir doeleindes van hierdie ooreenkoms is die partye se onderskeie  addresse  -
 
20.2.1                   die afslaer by die adresse waarna in klousule 4 verwys word,
 
20.1.2            die bieër / koper by die adresse uiteengesit in die aanlyn registrasiebesonderhede waarna in klousule 5 verwys word,
         
of by sodanige ander adresse in die Republiek van Suid-Afrika waarvan die een party die ander skriftelik in kennis mag stel, onderhewig daaraan dat geen straatadres wat in hierdie subklousule vermeld word vervang mag word met 'n posbus of poste restante nie.
 
20.3            'n Kennisgewing wat ingevolge hierdie ooreenkoms gegee word, moet in skrif wees en sal –
 
20.3.1                   indien dit per hand afgelewer word, geag word behoorlik deur die geadresseerde ontvang te wees nie later nie as 17h00 op die datum van aflewering;
 
20.3.2                   indien dit per voorafbetaalde geregistreerde pos gepos is, sal dit geag word ontvang te wees deur die geadresseerde nie later nie as 17h00 op die 8ste (agste) dag volgende op die dag waarop dit gepos is;  
 
20.2.2                   indien dit per faks of e-pos gestuur is, sal dit geag word ontvang te wees deur die geadresseerde nie later nie as 17h00 op die dag volgende op die dag van versending,  
 
tensy die teendeel bewys word.
 
20.4          Nieteenstaande enige uitdruklike of stilswyende andersluidende bepalings vervat in hierdie ooreenkoms, word 'n kennisgewing of kommunikasie wat werklik deur een van die partye vanaf die ander ontvang word geag voldoende kennisgewing of kommunikasie aan sodanige party te wees.
 
 
21.     VERGUNNING
Geen verslapping, vergunning of vertraging (tesame na verwys as "vergunning") deur enige party in die uitvoer, of versuim deur enige party om enige reg onder hierdie veiling reëls uit te oefen, sal geïnterpreteer word as 'n afstanddoening van enige van sy regte nie, en sal nie die party verhoed om daarna die reg uit te oefen of remedie toe te pas nie, en geen vergunning sal 'n afstanddoening daarstel van enige ander reg nie (of dit teen daardie party of 'n ander persoon is nie).
 
22.     SKRIFTELIKE KOMMUNIKASIE
 
Geen kommunikasie tussen die partye sal enige bindende krag hê tensy dit op skrif gestel is nie, hetsy elektronies of andersins.
 
23.     JURISDIKSIE
 
Die partye stem toe tot die jurisdiksie van die Landdroshof t.o.v. enige aangeleentheid wat uit hierdie ooreenkoms voortspruit, insluitend die kansellasie daarvan, onderhewig daaraan dat die afslaer / verkoper geregtig is om in sy diskresie enige regstappe in te stel in die Noord-Kaap Hoër Hof, Kimberley.
 
24.     HELE OOREENKOMS
 
Hierdie veiling reëls stel die volledige ooreenkoms tussen die partye daar m.b.t. die onderwerp hiervan en geen ooreenkomste, voorstellings of waarborge tussen die partye m.b.t. die onderwerp hiervan anders as dié wat in hierdie ooreenkoms uiteengesit is bind die partye nie.
 
25.     GEEN WYSIGINGE
 
Geen byvoeging tot of wysiging van, ooreengekome kansellasie of novasie van hierdie veiling reëls en geen afstanddoening van enige reg wat ontstaan uit hierdie ooreenkoms of die verbreking of beëindiging daarvan sal van enige regskrag wees tensy dit op skrif gestel en deur al die partye of hul behoorlik gevolmagtigde verteenwoordigers onderteken is nie.
 


ENGLISH:
AUCTION RULES:

In order to comply with the Consumer Proctection Act, our Auction Rules is a comprehensive document.  We offer an executive summary for your convenience, which highlights salient points regarding our auction.  For the full set of auction Rules, please scroll down as it follows the executive summary.


DREYER VAN ZYL GAME ONLINE AUCTION
EXECUTIVE SUMMARY OF RULES OF AUCTION
1.     The game offered for purchase on the online auction shall be as described in the online catalogue.
 
2.     The auction will commence on the time and date stated in the online advertisement of the auction and bidding on each lot shall be subject to the cut-off times published on the website.
 
3.     All prospective purchasers are required to register online because no bid by an unregistered person shall be valid.
 
4.     For registration purposes all persons are required to fill out the registration form on the website. It is submitted online and will take no more than 5 minutes to complete and submit. If any more information is required, the auctioneer will contact the bidder. If bidding on behalf of another person or entity, kindly register no less than 48 hours before the start of the auction, to allow a reasonable period for the auctioneer to deal with the application.
 
5.     If a reserve price applies in respect of a lot, it shall be stated in the online catalogue.
 
6.     The auctioneer may at any time, with immediate effect, cancel the registration of a person who retracts his or her bid, in event whereof bidding on the lot concerned may be terminated and the bidding process be recommenced.
 
7.     The auctioneer shall not be obliged to accept the highest or any other bid which does not match or exceed the reserve price.
 
8.     All transactions are on a cash only basis and ownership in a lot shall pass to the purchaser upon payment in full of the purchase price plus VAT.
 
9.     The seller shall at his expense not later than 14 (fourteen) days after the successful bidder has furnished the required Nature Conservation importation permit (if the address is outside the Northern Cape Province), deliver the animals purchased at the purchaser's chosen address in the Republic of South Africa.  For buyers whose farms are within the Northern Cape Province, only a valid enclosure certificate listing the relevant species will be required.
 
10.  All risks in and to the game purchased by the successful bidder shall pass to the purchaser after successful inspection of the animals on the transportation vehicle for injury or sickness immediately before off-loading takes place.
 
Please take note : This is a summary only. For the full text, please scroll down as it follows directly below this summary.
 


 
Index
COMPLETE RULES OF AUCTION OF DREYER VAN ZYL GAME ONLINE AUCTION

 
no   CLAUSE HEADINGS                                                                                            
 
1      BINDING NATURE OF THE RULES OF AUCTION                                                    
 
2      DEFINITIONS                                                                                                                
 
3      COMPLIANCE                                                                                                             
 
4      DISCLOSURE OF INFORMATION
 
5      REGISTRATION                                                                                                
 
6      ONLINE CATALOGUE                                                                                                 
 
7      INSPECTION                                                                                                                
 
8      GENERAL AUCTION PROCEDURE                                                                           
 
9      FICA                                                                                                                               
 
10    PAYMENT AND FINANCIAL ARRANGEMENTS                                                       
 
11    PERMITS                                                                                                                    
 
12    DELIVERY                                                                                                                   
 
13    RISK    
 
14    LIABILITY    
 
15    OWNERSHIP
 
16    WEBSITE AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
 
17    GOOD FAITH
 
18    DIVISIBILITY
 
19    BREACH
 
20    NOTICES AND DOMICILIA
 
21    RELAXATION
 
22    WRITTEN COMMUNICATION
 
23    JURISDICTION
 
24    WHOLE AGREEMENT
 
25    VARIATION  

 

RULES OF AUCTION OF DREYER VAN ZYL GAME ONLINE AUCTION
 
Date, Place and Time of Auction (see the online catalogue)
1.         BINDING NATURE OF THE RULES OF AUCTION
1.1                  The user shall be deemed to have accepted the rules of auction, which the user acknowledges to have read and understood.
1.2                  The auctioneer may at any time before the start of registration for a particular online auction amend the rules of auction and the user accepts that the rules of auction in respect of any sale through an online auction shall at all times be the current rules.
2.         DEFINITIONS
2.1                  In these rules of auction, unless inconsistent with or otherwise indicated by the context ‑
2.1.1                    "auctioneer" means the person who conducts the auction and who is also the seller of the game, either as the owner or rightful holder thereof who has the right to sell, and "seller" shall have a corresponding meaning";
2.1.2                    "bid" means an online offer to purchase a lot;
2.1.3                    "bidder" means a person (which shall include natural or juristic persons, trusts, partnerships and associations of persons) who has registered to purchase on the online auction and who places a bid on the website to buy any lot;
2.1.4                    "business day"   means a day which is not a Saturday, Sunday or South African public holiday;
2.1.5                    "the CPA" means the Consumer Protection Act No 68 of 2008, including the regulations ("the CPAR") promulgated in terms thereof;
2.1.6                    "current rules", in relation to a sale or any matter incidental thereto, means the rules of auction published on the website at the start of registration for the online auction concerned;
2.1.7                    "the cut-off time" means the pre-determined time for the placing of a bid in respect of a lot as published on the website, which time may be extended in accordance with the provisions of clause 8.7;
2.1.8                    "the designated address", with reference to the purchaser, the farm address in the Republic of South Africa appointed by the purchaser upon registration, at which the game purchased by the purchaser must be delivered;
2.1.9                    "the ECTA" the Electronic Communications and Transactions Act 25 of 2002;
2.1.10                 "intellectual property", with reference to the website, shall include any copyright, trademarks, inventions and goodwill, all of which shall vest in and belong to the auctioneer;
2.1.11                 "lot" means any individual animal or a group of animals offered for sale and identified as such in  the online catalogue in terms of an online auction to which a unique number is assigned for that auction;
2.1.12                 "online auction" means an auction in terms of which lots are offered for sale by the auctioneer on the website and in respect of which bidders can bid online on the lots published on the relevant online catalogue;
2.1.13                 "online catalogue" means information on game offered for sale on the website;
2.1.14                 "the parties" means the seller/ auctioneer and the purchaser;
2.1.15                 "prime rate" means the rate of interest per annum which is equal to Standard Bank of South Africa Limited's published prime lending rate of interest per annum, compounded monthly in arrears, charged by the said bank from time to time.  (In the case of a dispute as to the rate so payable, the rate shall be certified by any manager or accountant of any branch of the said bank, whose appointment or authority need not be proved and whose certificate shall be prima facie proof of the rate of interest and the period during which it applied);
2.1.16                 "purchaser" means the bidder who has placed the highest bid in respect of a lot and whose bid is higher than the reserve price in respect of the lot concerned and whose bid has been accepted by the auctioneer;
2.1.17                 "the purchase price" means the highest bid in respect of any lot concerned which is not less than the reserve price and is accepted by the auctioneer;
2.1.18                 "the reserve price" means the confidential minimum purchase price (if any) at which the auctioneer will accept a bid for the sale of the lot concerned;
2.1.19                 "rules of auction" means the terms and conditions set out in this document entitled 'rules of auction' read with the particulars set out in the online catalogue relating to the particular online auction;
2.1.20                 "sale" means the sale of any lot in terms of these rules of auction;
2.1.21                 "user" means a user of the website, including a bidder and a purchaser;
2.1.22                 “VAT” means Value-Added Tax in terms of the VAT Act;
 
2.1.23                 “the VAT Act” means the Value-Added Tax Act, 1991, as amended;
 
2.1.24                 "website" means the website under the name
www.dreyervanzyl.com;
 
2.1.25                 any reference to the singular includes the plural and vice versa;
 
2.1.26                 any reference to natural persons includes legal persons and vice versa;
 
2.1.27                 any reference to a gender includes the other genders.
 
2.2                  The clause headings in these rules of auction have been inserted for convenience only and shall not be taken into account in its interpretation.
 
2.3                  Words and expressions defined in any sub‑clause shall, for the purposes of the clause of which that sub‑clause forms part, bear the meaning assigned to such words and expressions in that sub‑clause.
 
2.4                  If any provision in a definition is a substantive provision conferring rights or imposing obligations on any party, effect shall be given to it as if it were a substantive clause in the body of the agreement, notwithstanding that it is only contained in the interpretation clause.
 
2.5                  If any period is referred to in this agreement by way of reference to a number of days, the days shall be reckoned exclusively of the first and inclusively of the last day unless the last day falls on a day which is not a business day, in which case the last day shall be the next succeeding business day.
2.6                  This agreement shall be governed by and construed and interpreted in accordance with the law of the Republic of South Africa.
 
3.         COMPLIANCE
3.1                  These rules of auction comply with Section 45 of the CPA to the extent that the same are applicable.
3.2                  The rules of auction have been signed by the auctioneer, and meets the requirements of Section 21 of the CPA.
 
4.         DISCLOSURE OF INFORMATION
4.1                  The auctioneer discloses the following information to the user :
4.1.1                    Full names : Pieter Dreyer van Zyl;
4.1.2                    Physical address : Hartenbosch Wildplaas, Hartenbos;
4.1.3                    Postal address : P O Box 154, Hartenbos, 6520;
4.1.4                    Telephone number : 044 695 0913;
4.1.5                    E-mail address :
info@dreyervanzyl.com;
4.1.6                    Website address :
www.dreyervanzyl.com        
4.2                  Reserved prices apply to the lots as stated in the online catalogue.
 
 
 
5.         REGISTRATION
5.1                  The auctioneer may in his sole discretion refuse to register any person as a bidder.
5.2                  A prospective purchaser must in accordance with the procedures published on the website register as a bidder by completing the online registration form (which process shall include unconditional acceptance of the rules of auction).  A prospective purchaser will also be required to verify his/ her e-mail address by following the link in the e-mail sent by the auctioneer to the prospective purchaser for this purpose.
5.3                  The auctioneer shall, subsequent to registration as referred to in clause 5.2 at its discretion decide whether or not the user's registration is accepted or not. Should the user's registration be accepted, the auctioneer shall notify the user by e-mail that his registration was successful and that he may bid at the online auction.
5.4                  A prospective bidder shall only be registered once the auctioneer has accepted his registration as stated hereinbefore.
5.5                  Every bidder shall be deemed to act as principal.
5.6                  If a bidder acts as an agent he shall nevertheless be jointly and severally liable with his principal.
5.7                  No bid by an unregistered person shall be valid.
5.8                  A person who bids on the auction on behalf of another person must in advance furnish the auctioneer with a letter of authority expressly authorising him / her to bid on behalf of that person, and both that person and the person bidding on his / her behalf must meet the registration requirements set out in clause 9.
 
6.         ONLINE CATALOGUE
 
All game available for purchase on an online auction shall be as published on the auctioneer's online catalogue – which shall identify the online auction to which the catalogue relates.
 
 
7.         INSPECTION
 
A prospective purchaser may by prior arrangement with the auctioneer, inspect any lot : Provided that such arrangements must be made with not less than 2 (two) business days' notice and no inspection shall take place on a Sunday or a day which is a religious holiday or less than 1 (one) business day before the auction.
 
8.         GENERAL AUCTION PROCEDURE
 
8.1                  The act of registering for the auction, submission of the bidder's record and participation by any bidder in the auction shall be taken as confirmation that the bidder has read, understood, accepts and is bound by the rules of auction.
 
8.2                  Each lot is, unless there is evidence to the contrary, regarded to be the subject of a separate transaction. If the lot consists of more than one animal, every bid shall be deemed to be for one animal but to purchase the lot as is at the offer price per animal.
 
8.3                  Any dispute whatsoever which may arise in connection with a bid shall be determined by the auctioneer in its sole and absolute discretion, which may include the cancellation of all bids in respect of any lot.
 
8.4                  The auction will commence at the published time and will not be delayed to enable any specific person or more persons in general to take part in the auction.
 
8.5                  The auctioneer shall control every aspect of the auction and his decision shall be final and binding in respect of any matter arising from or in connection with any bid.
 
8.6                  In the event of any dispute regarding the question who was the successful bidder, the auctioneer may, subject to any other rights, withdraw the lot from the auction or again offer the lot for sale, in event whereof all previous bids shall be deemed to be cancelled. The auctioneer shall at the request of any party to a dispute make the bidders' record available for inspection.
 
8.7                  Unless otherwise determined by the auctioneer, bids shall close at the time published on the website. If a bid is placed within the last 10 (ten) minutes before the cut-off time, the cut-off time shall automatically be extended for a further 10 (ten) minutes, which process shall be repeated every time a bid is received within the last 10 (ten) minutes before the extended cut-off time.
 
8.8                  If a lot is offered at a reserve price and a bid equal to or in excess of the reserve price is not received by the cut-off time, an electronic message "auction closed, not sold, reserve price not met" shall appear on the website.
 
8.9                  If a lot is offered at a reserve price and the reserve price is attained (subject to clause 8.7), the website shall reflect the message "auction closed R__________ sold", subject, however, to the provisions of clause 8.11.
 
8.10               Should the reserve price not be attained by the cut-off time or an extended cut-off time, as the case may be, the auctioneer may contact the highest bidder to establish whether or not he will be prepared to increase his bid to match the reserve price, and should he accede thereto, he will be the purchaser.
 
8.11               The auctioneer will as soon as possible after the cut-off time or the extended cut-off time, as the case may be, but in any event not more than 48 (forty eight) hours thereafter, notify the highest bidder that he is the purchaser of the lot, provided that his bid matched or exceeded the reserve price.
 
8.12               The auctioneer shall not be obliged to accept the highest or any other bid which does not match or exceed the reserve price.
 
8.13               If a bidder was notified that his bid was the highest bid but that the reserve price was not met, such bid shall remain binding for 24 (twenty four) hours after the cut-off time or the extended cut-off time, as the case may be. The auctioneer may within the said period of 24 (twenty) four) hours accept the highest bid although it did not meet the reserve price and should the auctioneer within 24 (twenty four) hours after the cut-off time or extended cut-off time, as the case may be, receive a higher bid for the lot, the auctioneer shall give the firstmentioned highest bidder a right of first refusal to purchase the lot at the higher offer price received after the cut-off time.
 
8.14               For the avoidance of doubt it is provided that subject to any reserved price and acceptance of the highest bid by the auctioneer, the highest bidder at the cut-off time or the extended cut-off time, as the case may be, shall be the purchaser of the lot concerned.
 
8.15               The sale of a lot shall be confirmed by a confirmatory e-mail sent by the auctioneer to the purchaser, confirming the particulars of the lot concerned and the purchase price.
 
8.16               The bidders' record contemplated in Regulation 26 of the CPAR and the vendor role contemplated in Regulation 28(4) of the CPAR are available for inspection during normal hours without the charge of a fee.
 
8.17               Every bid constitutes a firm offer to purchase the lot on offer for the amount bid. The bidder may in terms of Section 45(3) of the CPA,  retract his or her bid before he has been notified by the auctioneer that his bid was the winning bid. The auctioneer may at any time with immediate effect cancel the registration of a person who retracts his or her bid and the auctioneer may in the event of the retraction of the highest bid, terminate all bidding on that lot and recommence the process.
 
8.18               No bid may be withdrawn after the bidder has been notified that his is the winning bid, and the offer shall remain open for acceptance by the auctioneer.
 
9.         FICA
 
9.1                  It is recorded that the auctioneer shall maintain a bidders' record to record the identity of all bidders at the online auction.
 
9.2                  A prospective bidder must prior to the commencement of the auction register his identity in the bidder's record in accordance with the provisions of the Financial Intelligence Centre Act, 2001 by providing his / her full names, identification or passport number, age, physical address, as well as the details of the means by which payment will be effected.
 
9.3                  A person who intends to bid on behalf of another, must furnish the auctioneer with a letter of authority expressly authorising him / her to bid on behalf of that person, and both that person and the person bidding on his  / her behalf must meet the requirements referred to in clause 9.2.
 
9.4                  A person who will be bidding on behalf of a company must furnish the auctioneer with a letter of authority on the letterhead of the company, which must be accompanied by a certified copy of the resolution authorising him / her to do so.
 
9.5                  The auctioneer shall have the right to request additional information and documentation to assist it in making a decision as to whether or not to register the bidder, including but not limited to a certificate of incorporation, letters of authority issued by the Master in the case of a trust and current proof of address (not older than 3 (three) months).
 
10.      PAYMENT AND FINANCIAL ARRANGEMENTS
 
10.1               Unless otherwise agreed by the auctioneer, all amounts payable by the purchaser shall be effected by electronic / cash transfers only into the undermentioned bank account of the auctioneer, namely :
 
Name of account holder : Meros (Pty) Ltd
Name of Bank : ABSA Bank Limited
Branch code : 632 005
Account number : 408 5218 797
Type of account : Cheque
 
10.2               All transactions arising from the online auction shall be on a cash only basis.
 
10.3               The bid price shall be exclusive of VAT, which shall be payable in addition to and concurrently with the purchase price, all of which shall be payable within 48 (forty eight) hours after the auctioneer has notified the bidder that his bid has been accepted and that he has purchased the lot concerned. The auctioneer shall issue a VAT invoice concurrently with its notice to the successful bidder that the lot concerned has been sold to him (for purposes of which the bidder must for registration purposes have furnished the auctioneer with proof of his VAT registration).
 
10.4               Where payment is made by electronic fund transfer, such payment shall be regarded as received by the auctioneer once such payment has been credited to the auctioneer's account.
 
10.5               Any payments made by the purchaser may be applied by the auctioneer towards any sums owing by the purchaser relating to the online auction concerned without regard to any allocation of the purchaser.
 
10.6               It is recorded that the auctioneer is the owner or alternatively has the right to sell the game offered on the online auction as per the online catalogue and therefore does not hold a trust account.
 
10.7               It is recorded that no bidder shall be responsible for any cost of advertising and the conducting of the online auction.
 
11.      PERMITS
 
11.1               The purchaser shall be responsible for obtaining the required Nature Conservation importation permits to the designated address where the game is to be delivered at an address outside the Northern Cape Province. For purposes hereof the auctioneer shall within 2 (two) business days of receipt of a written request from the purchaser, provide the particulars as may be required by the purchaser for these purposes (but without rendering the auctioneer liable for procuring the permits).
 
11.2               Should the purchaser fail to furnish the auctioneer with the required importation permit within 21 (twenty one) days after confirmation of the sale, the risk in and to the game purchased by the purchaser shall pass to the purchaser and the purchaser shall for every day thereafter be liable for payment of a fee of R100-00 (one hundred Rand) per day per animal kept by the seller. Should the required permit not be furnished to the seller within 90 (ninety) days after the confirmation of the sale, the seller shall be entitled to immediately terminate this agreement, in event whereof the purchaser shall remain liable for the daily fee referred to and the auctioneer may at his discretion retain up to 25% of the purchase consideration as liquidated damages.
 
11.3               Although the risk in and to the game purchased by the purchaser shall pass to the purchaser upon delivery at the designated address, the seller recommends that the facilities at which the game shall be off-loaded shall be such that female animals shall not be off-loaded in a kraal but in camps between 5 (five) to 20 (twenty) hectares with water and fodder in each corner of the camp.
 
11.4               Should the seller's 2-wheel drive delivery vehicle get stuck on a road on the farm where the game is to be delivered or if the condition of the road is such that it makes travelling with game dangerous or if the delivery vehicle cannot readily gain access to the farm where the game is to be delivered, the full risk shall at that point in time unconditionally pass to the purchaser and the purchased game shall be deemed to have been delivered in good condition and uninjured.
 
 
12.      DELIVERY
 
12.1               Unless otherwise agreed in writing with the purchaser, the seller shall not later than 14 (fourteen) business days after the purchaser has furnished the seller with the permit referred to in clause 11.1, at the seller's expense, deliver the game purchased by the purchaser at the designated address in the Republic of South Africa.
 
12.2               Notwithstanding any other provisions the seller shall not be obliged to release a lot to the purchaser thereof for collection until the purchase price plus VAT on it has been paid in full by or on behalf of the purchaser.
 
 
 
13.      RISK
 
13.1               Subject to the provisions of clauses 11 and 12 all risks in and to the game purchased by the purchaser shall pass to the purchaser after satisfactory inspection of the animals as referred to in clause 13.2 and at the moment immediately before the animals are off-loaded at the designated address.
 
13.2               Before the animals are off-loaded, the seller and the purchaser or their representatives shall inspect the animals on the transportation vehicle for any signs of material injury or sickness. The purchaser may only refuse to take delivery of the game if a veterinary surgeon registered with the South African Veterinary Council and experienced in wildlife work has certified that the injury or condition of the animal is such that the refusal to take delivery is warranted.
 
13.3               The game delivered by the seller shall, subject to clauses 13.1 and 13.2, for all purposes be deemed to have been delivered free of injury and in good condition.
 
13.4               Should any animal purchased by the purchaser be injured or become sick before delivery so that the seller is unable to deliver to the purchaser the game purchased in a healthy condition without visible injuries the seller may in his discretion terminate the sale of the lot concerned, in event whereof, the purchaser shall not have any claims against the seller and the seller shall refund any amount already paid by the purchaser.
 
13.5               Any guarantee that animals offered for sale are pregnant is given as at and up to the time of delivery, but continued pregnancy and successful calving is not guaranteed.
 
14.      LIABILITY
 
14.1               Without prejudice to any other provisions of the rules of auction, any claim against the auctioneer shall be limited to the purchase price of the animal concerned and the auctioneer shall not be liable for any indirect or consequential losses.
 
14.2               The auctioneer shall not be liable for any delay, failure, breach or non-compliance with its obligations arising from or under the rules of auction if such delay, failure, breach or non-compliance is beyond the reasonable control of the auctioneer.
 
14.3               Should any animal purchased by the successful bidder die before delivery thereof, the sale shall be deemed to be cancelled, the purchaser shall not have any claim against the auctioneer and the auctioneer shall refund all amounts paid by the purchaser.
 
14.4               For the avoidance of doubt it is stated that no guarantees other than those stated in the online catalogue regarding the animals offered for sale are given, including but not limited to fertility.
 
14.5               The user takes full responsibility for the protection of his username and password and all bids made under his username and password, whether used lawfully or not.
 
15.      OWNERSHIP
 
Ownership in a lot shall only pass to the purchaser upon payment in full of the purchase price plus VAT of the lot concerned.
 
16.      WEBSITE AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
 
16.1               The user makes use of the website at his own risk.
 
16.2               The user may not in any manner use the website or the intellectual property for his own purposes, save to register in terms of the rules of auction and to take part in the online auction.
 
17.      GOOD FAITH
 
The parties shall at all times act in good faith.
 
 
18.      DIVISIBILITY
 
The terms of these rules of auction shall be divisible and severable and should any thereof be unenforceable, it shall be deemed to be pro non scripto, without affecting any other provision (which shall remain binding).
 
19.      BREACH
 
19.1           Should either party ("the party in default") breach any term, condition, undertaking, warranty or representation contained in this agreement and fail to remedy such breach within 5 (five) days (or such reasonable longer period as may be necessary) after receipt of a written notice from the other of them ("the innocent party"), requiring such breach to be remedied, then, without prejudice to any other rights that it may have in terms hereof or in law, the innocent party shall be entitled to forthwith cancel this agreement on written notice thereof to the party in default.
 
19.2               Should the purchaser fail to pay any amount on due date, the amount of the purchase price shall as from the due date until the date of payment bear interest at the prime rate plus 2%, capitalised monthly on the last day of every month.
 
20.         NOTICES AND DOMICILIA
 
20.1               The parties choose as their domicilia citandi et executandi their respective addresses set out in this clause for all purposes arising out of or in connection with this agreement, at which addresses all processes and notices arising out of or in connection with this agreement, its breach or termination may validly be served upon or delivered to the parties.
 
20.2           For purposes of this agreement the parties' respective addresses shall be –
 
20.2.1               the auctioneer at the addresses referred to in clause 4;
                         
20.2.2               the bidder / purchaser at the addresses set out in the online registration particulars referred to in clause 5,
                         
                   or at such other address in the Republic of South Africa of which the party concerned may notify the other/s in writing provided that no street address mentioned in this sub‑clause shall be changed to a post office box or poste restante.
 
20.3               Any notice given in terms of this agreement shall be in writing and shall –
 
20.3.1                       if delivered by hand be deemed to have been duly received by the addressee not later than 17h00 on the date of delivery;
 
20.3.2                       if posted by prepaid registered post be deemed to have been received by the addressee not later than 17h00 on the 8th (eighth) day following the date of such posting;
 
20.3.3                       if transmitted by facsimile or e-mail be deemed to have been received by the addressee not later than 17h00 on the day following the date of despatch,
 
                   unless the contrary is proved.
 
20.4               Notwithstanding anything to the contrary contained or implied in this agreement, a written notice or communication actually received by one of the parties from another shall be adequate written notice or communication to such party.
 
21.      RELAXATION
 
Any relaxation, indulgence or delay (together referred to as "indulgence") by either party in exercising, or any failure by either party to exercise, any right under these terms and conditions shall not be construed as a waiver of that right, and shall not effect the ability of that party subsequently to exercise that right or to pursue any remedy, nor shall any indulgence constitute a waiver of any other right (whether against that party or any other person).
 
 
 
22.      WRITTEN COMMUNICATION
 
No communication between the parties shall be of any force or effect unless reduced to writing, whether electronic or otherwise.
 
23.      JURISDICTION
The parties hereby consent to the jurisdiction of the Magistrate’s Court in respect of any matter arising out of this agreement, including the cancellation thereof, subject thereto that the auctioneer / seller may at his discretion institute legal proceedings in the Northern Cape High Court, Kimberley.
 
24.      WHOLE AGREEMENT
These rules of auction constitute the whole agreement between the parties as to the subject matter hereof and no agreements, representations or warranties between the parties regarding the subject matter hereof other than those set out herein are binding on the parties.
 
25.      VARIATION
No addition to or variation, consensual cancellation or novation of these rules of auction and no waiver of any right arising from this agreement or its breach or termination shall be of any force or effect unless reduced to writing and signed by all the parties or their duly authorised representatives.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


 
Create Design
5.4 (1.1)
Photography copyright Dreyer van Zyl ©